Polisens Resultatredovisning : “What gets measured gets done”

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Lisa Kuritzén; Lenny Hasslerud; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Det finnas olika orsaker till varför organisationer väljer att införa ett styrsystem. De behöver ofta visa upp att de uträttar något med deras verksamhet det vill säga att de är rationella resursutnyttjare. En annan orsak till att införa ett styrsystem kan vara att man vill marknadsföra sin organisation till den omgivningen man befinner sig i. I politiska organisationer är detta vanligt då man vill få mer resurser från statsmakterna. Rikspolisstyrelsen har sedan år 2004 utvecklat en ny resultatuppföljningsmodell som benämnts polisens resultatredovisning (PRR). PRR skall implementeras i januari 2006 och åsyftar att underlätta polisens; planering, styrning och ledning. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka polisens styrning. Vi har för avsikt att analysera och diskutera polisens styrning i och med införandet av PRR. Vi presenterar två teoretiska modeller, den första modellen är en strikt rationalistisk modell som menar att informationssystemet skall anpassas efter organisationen. Den andra modellen ser på informationssystem som ett sätt att förstärka organisationens legitimitet samt förmedla organisationens existens till omvärlden. Vi har valt att sammanföra dessa två teorier och skapat en egen skräddarsydd teori för vår undersökning. Vi har valt att benämna vår teori Teknologier och extern/intern Legitimitet. Vi har bland annat kommit fram till att polisen har tre skilda verksamheter och att PRR inte är utformat till att tillgodose någon specifik verksamhets krav. PRR har dock på grund av detta blivit ett utvidgat system. Vi har identifierat ett lågt orsak-verkan samband inom polisen. Detta beror bland annat på den hierarkiska utformningen av organisationen. Vi har även konstaterat att PRR möjliggör att polisen i ord kan beskriva kvalitén av sin verksamhet och att PRR därför medför att polisen bättre och tydligare kommer att kunna föra fram sin verksamhet till allmänheten. Vi har identifierat en intern och extern legitimitet inom polisen. Den interna legitimiteten fokuserar på att föra fram individers arbetsuppgifter inom organisationen. Medan den externa legitimiteten fokuserar på att föra fram hela organisationen till sin omgivning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)