"Goda älskare de föds inte, de görs": en kritisk studie av Sexinspektörerna utifrån ett queerteoretiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Den här studien är en kritisk granskning av programserien Sexinspektörerna som sändes i sex avsnitt på TV4 våren 2007. I Sexinspektörerna får heterosexuella par hjälp med sitt sex- och samliv av två experter på området. Syftet med vår studie är att undersöka hur programmet skapar och återskapar heteronormativitet och på så sätt hur femininitet(er) och maskulinitet(er) uttrycks inom den heterosexuella parrelationen. Uppsatsen utgår ifrån ett queerteoretiskt perspektiv och den heterosexuella matrisen utifrån Judith Butler. Genom att välja kritisk diskursanalys som metod har vi kunnat analysera så väl det som sägs i programmet som de bilder som visas och på så sätt tillföra ytterliggare en dimension till analysen. Vid analysen av materialet identifierade vi fyra olika teman; parrelationen, sex och sexualitet, kropp samt symboler och bilder. Konstruktionen av män, manlighet och maskulinitet(er) i Sexinspektörerna är mer framträdande än den av kvinnor, kvinnlighet och femininitet(er). Trots försök att lyfta fram kvinnans sexuella njutning är det ändå mannens sexualitet som hamnar i fokus. Inom paren fann vi queera glapp där de två könen inte alltid var så tydligt åtskilda, vilket är en motsättning till grunden för den heterosexuella matrisen. Vår studie påvisar dock att programmet har en stark heteronormativ ansats, där varken heterosexualitet problematiseras eller icke-heterosexualiteter tas upp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)