Genusperspektiv inom biståndshandläggning : En förutsättning för jämställda bedömningar?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall på vilket sätt könsstereotypa föreställningar kan påverka arbetet inom biståndshandläggning. För att undersöka detta genomfördes kvalitativa intervjuer med sju biståndshandläggare i en gemensam nämnd. Intervjumaterialet analyserades utifrån feministisk teori samt intersektionellt förhållningssätt. Resultatet för studien visar att biståndshandläggare inte själva anser att könsstereotypa föreställningar generellt påverkar handläggningsförfarandet. Majoriteten av respondenterna menade dock att ett genusperspektiv är viktigt att ha med sig inom arbetet för biståndshandläggning och att det kan komma att bli mer aktuellt i framtiden. På arbetsplatsen talar man däremot inte om genus, stereotyper och dess praktiska inverkan vilket ändå enligt feministisk teori kan ses som en bidragande faktor till att dessa stereotyper bibehålls. Samtliga respondenter menade dock att de har en god kommunikation samt arbetar för individens bästa med behoven i fokus vilket kan ses som en god grund för att föra en mer öppen diskussion kring genus i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)