Leker förskollärare? : En kvalitativ studie om förskollärares deltagande i barns fria lek.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie har som syfte att bidra med mer kunskap kring förskollärares deltagande i barns fria lek. Studien undersöker och kartlägger förskollärares inställningar och förhållningssätt gentemot barns fria lek. Vidare undersöker studien vilka möjligheter och dilemman förskollärare ser med att delta i barns fria lek, samt vilka didaktiska aspekter de tar i beaktning när de närmar sig och deltar i leken.   Denna studie använder sig av en kvalitativ ansats. Den använder sig även av semi-strukturerade intervjuer och objektiva observationer för att samla in bred och djupgående data om förskollärares inställningar och förhållningssätt gällande barns fria lek.    I studiens resultat framgår förskollärares inställningar till barns fria lek. Förskollärarna beskriver att de ser olika möjligheter och dilemman med att delta i barns fria lek och att det finns anledningar till varför de inte deltar i barns fria lek samt att de gör didaktiska val kring sitt deltagande. Informanternas svar analyseras utifrån ett didaktiskt perspektiv och ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt från Lev Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen samt mediering. Resultatet analyseras även utifrån tidigare forskning för att undersöka om denna studies resultat har likheter eller skillnader med tidigare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)