En enkätstudie om pensionärers matpreferenser i relation till internationella matkulturer

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Författare: Sam Hjertberg; Lisa Allvin; [2022]

Nyckelord: Matpreferenser; pensionär; matkultur;

Sammanfattning: Bakgrund: Vilken mat individer väljer är komplext och påverkas av många faktorer. Det har under senare decennier setts ett ökat urval av mat från andra kulturer i Sverige. Globalisering, turism, invandring samt tillgängligheten till media och internet kan tänkas bidra till ökad exponering för internationellt inspirerad mat. Risken för nutritionsrelaterade problem ökar vid stigande ålder och för att underlätta upprätthållandet av god nutritionsstatus är det av vikt att ta hänsyn till personers preferenser. Hypotesen är att allt eftersom den yngre populationen blir äldre kan efterfrågan på internationell mat tänkas öka i den äldre befolkningen. Syfte: Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning pensionärers matpreferenser är influerade av internationella matkulturer.Metod: Kvantitativ metod i form av en webbaserad enkät. Deltagarna (n=157) rekryterades genom Facebook och målgruppen var hemmaboende pensionärer i ordinärt boende. Statistisk analys av data utfördes i SPSS Statistics 27. Resultat: Maten som deltagarna tyckte bäst om var “svensk eller skandinavisk mat” (n=95) (61,3%) följt av “medelhavsmat” (n=43) (27,7%). I Svealand valdes “medelhavsmat” (41,5%) nästan lika frekvent som “svensk eller skandinavisk mat” (47,2%). “Japansk mat” valdes mer i Svealand än i Götaland och Norrland (p=0,003). Den yngre gruppen (≤ 70 år) fann i större utsträckning (32,5%) inspiration till matlagning genom internet än den äldre (≥ 71 år) (16,9%) (p=0,029). Den yngre gruppen önskade även bli serverad internationellt inspirerad mat på äldreboende i större utsträckning än de äldre (p=0,028).Slutsats: Den regionala skillnaden tyder på att det finns tendenser att internationell mat är mer anammat kring större städer. Skillnader mellan åldersgrupperna (≤ 70 år och ≥ 71 år) indikerar på att den yngre gruppen har mer internationellt inspirerade matpreferenser. En liknande undersökning hade därför varit av värde, med en större urvalsgrupp, jämnare könsfördelning och där människor med flera olika etniciteter är representerade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)