(O)sökt : Svensklärare på gymnasiet om digital informationssökning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

Sammanfattning: Detta examensarbete syftar till att undersöka hur svensklärare på gymnasiet resonerar om digital informationssökning och hur digital informationssökning inkluderas i deras undervisning. I styrdokumenten för gymnasieskolan formuleras strävan efter livslångt lärande och delaktighet i det demokratiska samhället. En parameter som anges är förmågan att söka sig till och ta ställning till information (Skolverket, 2021a). Inom lärarkollegium är det dock inte självklart vilket ämne som ansvarar för att utveckla elevernas förmågor inom digital informationssökning. För blivande ämneslärare inom svenska på gymnasiet är det därför av intresse att undersöka vilket ansvar svenskämnet tar och har inom digital informationssökning. För detta syfte har vi genomfört kvalitativa intervjuer med sju lärare verksamma inom Malmö stad, varav sex stycken undervisar i svenska på gymnasiet och en i svenska som andraspråk på Komvux. Att avgränsa urvalet till lärare verksamma inom Malmö stad har gjorts med hänsyn till att detta arbete kommer att fungera som underlag för aspekter som undersöks vidare i forskningsprojektet “Skolors och förskolors digitalisering och digitala kompetens i praktiken” (Godhe, 2020).  I bakgrunden redogörs för svenskämnets syfte inom gymnasial utbildning samt definitioner av begreppen information, informationssökning samt sökkritik. Därefter följer en genomgång av studiens teoretiska ramverk vilken innefattar begreppen stöttning och New Literacy, utifrån en sociokulturell syn på lärande, samt en schematisk modell av digital informationssökning. Resultatet leder vidare till slutsatser som relateras till tidigare forskning inom digital informationssökning. Analysen och tolkningen visar på att det råder en stor samstämmighet mellan deltagarna gällande deras förståelse av vad digital informationssökning innebär. Resultatet visar även att källkritik har en tendens att dominera undervisningen. Lärarna belyser ett behov av att kontrollera elevernas informationssökande och undviker moment med fri digital informationssökning. Detta kan både ses som begränsning och stöttning. Utifrån resultatet görs en reflektion över vilken plats digital informationssökning har inom svenskämnet på gymnasiet tillsammans med förslag på potentiella metoder för att förstärka närvaron av digital informationssökning inom svenskämnet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)