Handledning i ledarskap i förskollärarutbildning

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Studien syftar till att bidra med kunskap om hur studenter i tvåparts- och trepartssamtal under verksamhetsförlagd utbildning på ett förskollärarprogram stöttas i utvecklande av förståelsen för ledarskap i förskolläraryrket. Studiens teoretiska ram utgörs av ett sociokulturellt perspektiv som erbjuder begrepp för att förstå undervisning och lärande samt kommunikation. Empiri har samlats in genom ljudinspelning av tvåparts- och trepartssamtal med syfte att stötta blivande förskollärares lärande av att leda. Studiens resultat visar att termen ledarskap används som en form av paraplybenämning för att tala om en mångfald av aspekter beträffande förskollärares arbete, däremot definieras inte termen ledarskap. Analysen visar också att bestämd form av termen är vanligt förekommande i samtalen, vilket kan förstås som ett sätt att implicit kommunicera gemensam förståelse för ledarskap. Dock kan detta leda till att både studenters och lärarutbildares förståelse av termen förblir osynligt och därmed också omöjligt att varken stötta eller bedöma. Detta blir problematiskt i ett utbildningssammanhang. I analysen framkom också en avsaknad av ett metaperspektiv i samtalen, som skulle kunna klargöra innebörder av och relationer mellan vad man talar om i dessa samtal. En slutsats är att ledarskap förblir ett vardagligt begrepp i samtalen. En pedagogisk konsekvens av detta är att studenten får svårare att utveckla kunskap och förståelse för ett ledarskap som går att generalisera till många olika situationer. Det blir problematiskt i relation till en framtida yrkesroll där ledarskap i relation till barn, kollegor och vårdnadshavare ingår i de förväntade yrkeskompetenserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)