Digitala verktyg i förskolan - En komplettering i barns utveckling och lärande : En studie om åtta förskollärares arbete med digitala verktyg tillsammans med barnen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare berättar om sitt användande av digitala verktyg tillsammans med barnen. Som yrkesverksamma pedagoger inom förskolan upplever vi att det finns både positiva och negativa attityder hos pedagoger till användningen av digitala verktyg. Eftersom vi lever i en snabbföränderlig värld med ökad digitalisering är det viktigt att förskolan lägger grunden till att barnen ges möjlighet att tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt och digitaliserat samhälle. Studien grundar sig på ett kvalitativt empiriskt material där åtta förskollärare från två förskolor i olika områden i en större stad fick svara på frågor med self report som metod. I vår self report har vi valt att formulera fyra öppna frågor för att få så utförliga svar som möjligt. Resultatet visar att förskollärarna använder digitala verktyg som hjälpämne för att utveckla barns lärande i olika ämnesområden som språk, matematik, inkludering, hållbar utveckling och för de estetiska lärprocesserna. Förskollärarna beskriver även fördelar respektive nackdelar med användning av digitala verktyg. De uttrycker att om man använder digitala verktyg på rätt sätt kan man som pedagog stötta barnen i deras lärande för att barn inte ska ta del av olämpliga information på olika nätsidor. Tillsammans med barnen kan man resonera hur man kan bete sig på ett ansvarsfullt sätt på internet. Slutligen uttrycker samtliga deltagare att lärplattan kan användas för nästan alla mål i läroplanen, till exempel de språkliga, sociala och skapande, dock behöver barnen någon som lyssnar på deras funderingar, utmanar dem och ställer frågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)