Lärares ledarskap : En kvalitativ studie om lärares ledarskap i relation till etablerade ledarskapsstilar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att beskriva och bidra med ökad kunskap om lärares ledarskapsstilargenom att jämföra med etablerade ledarskapsstilar.För att besvara syfte togs tre frågeställningarfram: Vad är lärares erfarenheter av ledarskap?Vilka ledarskapsstilar framkommer i intervjuer med lärare?Vilka fördelar och nackdelar med olika ledarskapsstilar framkommer i intervju med lärare?För att besvara syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem lärarei en medelstor kommun i Sverige. Datan analyserades genom tematisering och tillvägagångssättet framework. Elvateman skapades och ställdes senare mot valda teorier och tidigare forskning. Resultatet ställdes mot Lewins tre ledarskapsstilar, auktoritär ledarskapsstil, demokratisk ledarskapsstil och låt-gå ledarskap, Bass två ledarskapsstilar, transformativ ledarskapsstil och transaktionell ledarskapsstil samt Hersey och Blanchards modellför situationsanpassad ledarskapsstil. Resultatet visar att lärare upplever att ledarskap är en viktig del av arbetet men att de saknar utbildning i ledarskap. Resultatet visarävenatt den auktoritära ledarskapsstilen, transformativa ledarskapsstilen, transaktionella ledarskapsstilen och den situationsanpassade ledarskapsstilen framkommer i intervjuer med lärare medan den demokratiska ledarskapsstilen och låt-gå ledarskap inte framkommer. Utöver de tidigare nämnda etablerade ledarskapsstilarna framkommer även en ledarskapsstil som inte har någon koppling till de etablerade ledarskapsstilarna. Denna benämns relationsskapande och framkommer i alla intervjuer. I alla lärares beskrivningar av sitt ledarskap kan minst tre ledarskapsstilar karaktäriseras. Till sist visar även resultatet fördelar med den auktoritära ledarskapsstilen, den transformativa ledarskapsstilen samtden transaktionella ledarskapsstilen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)