Kommunikation mellan tandtekniskt laboratorium och tandläkarklinik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Författare: Daniel Henriksson; Eggert Hannesson; [2009]

Nyckelord: Kommunikation; Tandteknik;

Sammanfattning: Det finns idag ett antal kommunikationskanaler för tandläkare och tandtekniker att använda sig av i deras dagliga arbete med varandra. Förutsättningarna är stora för att kommunikationen skall fungera effektivt mellan tandläkare och tandtekniker. En tydlig och effektiv kommunikation är ett måste om tandteknikern skall kunna tillverka ersättningar av god kvalitet. Många tandtekniker är ofta missnöjda med den information som arbetsordern tillhandahåller. Även om kommunikationen mellan tandläkare och tandtekniker har blivit bättre och att tandteknikern har fått en mer jämbördig status med tandläkaren så kvarstår fortfarande brister i kommunikationen. Några av frågorna som uppstår är: Vad kan man göra för att få tandvårdsteamet att förstå, att effektivare arbetsrutiner leder till avsevärt förbättrad kommunikation? Kan man standardisera arbetsordern på något sätt, och att detta tillsammans med en bra undervisning på tandvårdshögskolorna, leder till förbättrad kommunikation? Syftet med studien är att ta reda på hur kommunikationen mellan tandläkare och tandtekniker är, från tandteknikers synvinkel med fokus på arbetsordern. Vi vill undersöka hur kommunikationen sker mellan tandläkare och tandtekniker. Målet är att skapa en bättre förståelse för hur viktig kommunikationen är mellan tandläkare och tandtekniker och hur den kan förbättras. Tandtekniker upplever generellt att kommunikationen kan förbättras mellan tandtekniker och tandläkare, även om den har förändrats positivt under senare år på grund av den tekniska utvecklingen och bättre utbildning hos såväl tandläkare som tandtekniker. Tandtekniker är positivt inställda till en standardisering av arbetsordern och tror att kommunikationen skulle påverkas positivt av en sådan praktisk metod. Vi använde oss av en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer. Intervjuformulär togs fram med relevanta frågor om ämnet vi belyser. Frågorna kan delas in i tre kategorier, dessa är: generell kommunikation med tandläkaren, kommunikation via arbetsordern och hur kommunikationen kan förbättras. Svaren som intervjuerna gav styrker hypotesen att kommunikationen mellan tandläkare och tandtekniker är bra men att det finns mer att önska. Samtliga intervjupersoner tycker att de har en bra kommunikation med sina kunder och att ett långt samarbete stärker kommunikationen mellan tandtekniker och deras kunder. Även den tekniska utvecklingen och dagens utbildning bidrar till underlättad kommunikation. Bristen på kommunikation beror främst på tidspress och att tandtekniker och tandläkare tar för mycket för givet på laboratorier och kliniker. Okunskap om hur man fyller i arbetsordern korrekt och att mycket information går via tredje part tror intervjupersonerna är en bidragande faktor till de kommunikationsproblem som de upplever. En standardiserad arbetsorder skulle underlätta kommunikationen och missförstånd skulle kunna undvikas mellan parterna. Dock har många tandtekniker idag en individuell arbetsorder för sin verksamhet vilket kan göra det svårt att skapa en arbetsorder som på ett effektivt sätt skulle kunna användas på laboratorium runt om i landet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)