Tvångsäktenskap i Afghanistan

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Bakgrund: Trots att Afghanistan har ratificerat kvinnokonventionen, d v s förpliktat sig att följa konventionen, förekommer det dagligen tvångsäktenskap i Afghanistan. Syfte: I denna uppsats har jag belyst vilka faktorer, som kan ligga till grund för att tvångsäktenskap (fortfarande) existerar i Afghanistan. Urval: Intervjuer har genomförts med sex personer, verksamma inom hjälporganisationer och det statliga organet Afghanistans oberoende kommission för mänskliga rättigheter i Afghanistan. Metod: Jag har valt en att använda en kvalitativ intervjumetod. Resultat: I min studie har jag kommit fram till att den afghanska staten måste utöka sina insatser och genomföra genomgripande förändringar, för att tvångsäktenskap ska kunna förhindras. Domstolar och andra rättsliga institutioner, som arbetar för kvinnorättigheter främst tvångsäktenskap, bör finnas tillgängliga i hela landet. De kvinnliga rättigheterna måste tas på större allvar av den afghanska staten. De afghanska kvinnorna bör informeras om sina juridiska rättigheter, vad gäller deras rätt att neka till äktenskap, liksom vilket stöd staten kan erbjuda. Staten måste även tillse att de mänskliga rättigheterna följs, angående medborgarnas rätt till utbildning och jämlikhet mellan könen. Slutsats: Trots att tvångsäktenskap enligt landets grundlagar är förbjudet, följs inte dessa inte i praktiken, utan kränkningar och förtryck mot kvinnor är vanligt förekommande i det patriarkala afghanska samhället på alla nivåer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)