Förekomst av polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) i vilda och odlade blåmusslor

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: I denna studie har förekomst av Polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) i musslor undersökts. Syftet var att undersöka vilka PAHer som förekom, i vilka halter och ifall dessa nivåer överskred gränsvärdena för humankonsumtion. Vissa PAHer är skadliga för människan då de kan ge upphov till cancer. Vilda och odlade musslor jämfördes för att se om innehållet av PAHer skiljde sig åt. Musslor från sex olika provplatser undersöktes. Två prov handplockades vilda utanför Stenungssund, Sverige. Danska vildfångade musslor undersöktes, likaså vildfångade svenska musslor. Även odlade musslor från Irland och odlade musslor från Sverige undersöktes. Resultaten visar att fluoranten, fenantren, pyren, krysen, benzo(e)pyren och benzo(b)fluoranten var de ämnen som förekom i högst halter. Av de alkylerade PAHerna var 2-metylantracen-9,10-dion, 2-metylfenantren, 2-metylkrysen och 1-metylfluoranten vanligast. Halterna av oxy-PAHer var låga, förutom för antracen-9,10-dion, benzo(h)quinolin samt 2-metylantracen-9,10-dion. Utifrån de riktvärden som finns för humankonsumtion överskred inga musslor gränsvärdena. Inga skillnader kunde ses mellan odlade och vilda musslor. Sammanfattningsvis förekommer PAHer i musslor, men inte i sådan halt att musslorna inte är godkända som livsmedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)