Hur kooperativt lärande kan påverka elevers resonemang inom matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: I denna kunskapsöversikt behandlas forskningsfrågan hur det kooperativa lärandet kan påverka elevers resonemangsförmåga inom ämnet matematik. Studiens underlag bygger på vetenskapliga artiklar samt Grundbok i kooperativt lärande skriven av Fohlin, Moerkerken, Westman & Wilson, 2017. Syftet med arbetet är att redogöra för hur forskningen framställer metoden kooperativt lärande med fokus på elevers resonemangsförmåga inom matematiken. Arbetet är uppbyggt utifrån en inledande del om vad kooperativt arbete innebär. Ett metodavsnitt presenteras sedan där tillvägagångssättet av sökprocessen beskrivs och en sammanställning av vetenskapliga artiklar visas i en tabell. Informationen från de vetenskapliga artiklarna analyseras utifrån forskningsfrågan som sedan redogörs i en resultatdel som bygger på fyra huvudkategorier utifrån ämnets relevans. Därefter diskuteras resultatet av litteraturundersökningen som påvisar att de resonemang som eftersträvas inom kooperativt lärande kan i vissa avseende påminna om det som Lithner (2008) benämner som kreativa resonemang. De kreativa resonemangen bidrar med positiva effekter för elevers matematikinlärning. Dock krävs det en tydlig struktur där lärarens kompetens och engagemang anses som viktiga faktorer. Arbetet avslutas med förslag på fortsatt forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)