EN HÅLLBARHETSANALYS AV ÖREBRO KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN : Vårt framtida Örebro

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Frida Ekström; Emma Andréasson Jakobsson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta är en dokumentanalys av Örebro kommuns nya översiktsplan 2018. Syftet med uppsatsen är att undersöka om den nya översiktsplanen planerar för de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbarhet samt om kommunen tar hänsyn till de globala, nationella, regionala och kommunala krav och mål som finns för den hållbara utvecklingen i fysisk planering. Detta undersöktes genom en hållbarhetsanalys av översiktsplanen. Begreppet hållbar utveckling genomsyrar hela uppsatsen men eftersom det är vagt och inte har en tydlig definition inleddes arbetet med att ta fram en egen analysmodell. Modellen grundar sig på tidigare forskning och egna tankar kring hållbar utveckling. För att förstå hur arbetet med hållbar utveckling är uppbyggt valdes att belysa Agenda 2030, de nationella miljökvalitetsmålen, Region Örebro läns utvecklingsstrategi, mål och visioner för att till sist presentera Örebros översiktsplan genom hållbarhetsdimensionerna ekologisk, ekonomisk och social. Innehållet i Örebros översiktsplan visade ett stort och omfattande planeringsarbete kring begreppet hållbar utveckling. Däremot fanns det inte alltid skrivet utan i flera fall återfanns det mellan raderna. Resultatet av analysen visade att de globala och nationella målen genomsyrar kommunens fysiska planering men nämns endast i text en enda gång utan någon specifikt utpekad planering för att uppnå dem. Det visade sig också att ingen av dimensionerna ekologisk, ekonomisk eller social hållbarhet uppnås till fullo i Örebros översiktsplan enligt analysmodellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)