Att leva med hjärntumör : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige insjuknar ca 2000 personer i hjärntumör varje år. En hjärntumör kan vara antingen elakartad eller godartad, varav den förstnämnda är den vanligaste. Symtomen och prognosen vid en hjärntumör varierar beroende av vilken typ av tumör det handlar om och var i hjärnan tumören sitter. Att drabbas av en hjärntumör kan innebära att personens mening och sammanhang blir påverkat. Sjuksköterskans uppgift är att ge personcentrerad vård för att främja hälsa och lindra lidande. Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att leva med en hjärntumör.  Metod: En litteraturöversikt genomfördes i enlighet med Fribergs metod. Tio vetenskapliga artiklar hämtades från de tre olika databaser Cinahl Complete, Medline och Psycinfo. Artiklarna var av både kvalitativ och kvantitativ design. Resultat: Litteraturöversikten resulterade i fyra teman som belyser upplevelsen av att leva med en hjärntumör. De fyra temana var: anpassningsstrategier,information, relationer och hopp. Anpassningsstrategier tillämpades i vardagslivet och arbetslivet för att tillvaron skulle fungera. Informationen som gavs av vårdpersonalen upplevdes som bristfällig. Det framkom att närstående var ett viktigt stöd genom hela sjukdomsprocessen, vidare beskrivs tryggheten i att få träffa samma vårdpersonal. Trots sjukdom framkom att deltagarna hade ett inneboende hopp.  Diskussion: Diskussionen är uppdelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Litteraturöversiktens styrkor och svagheter diskuterades i metoddiskussionen. I resultatdiskussionen diskuterades resultatet utifrån Katie Erikssons vårdvetenskapliga begrepp hälsa, lidande och vårdande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)