"Det som är bra för en är bra för alla" : En fallstudie av fritidshemmets arbete med elever i behov av stöd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Begreppet inkludering är inte något som lyfts ordagrant i läroplanen. Trots detta kan man förstå läroplanens formuleringar som att personalen i skolan ska utgå från ett förhållningssätt som syftar till att inkludera alla elever. Denna fallstudies syfte är att undersöka fritidshemmets arbete med elever i behov av stöd utifrån ett helhetsperspektiv. Genom att genomföra en kvalitativ fallstudie på en skola med hjälp utav metoderna intervjuer och observationer har vi kunnat undersöka fritidshemmets arbete med elever i behov av stöd utifrån detta helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet i vår studie innebär att vi undersökt olika professioners tankar, erfarenheter och upplevelser. Den tidigare forskning vi valt att använda oss utav är forskning som lyfter förutsättningar, relationer samt begreppet inkludering ur olika perspektiv. Forskningen bidrar bland annat med att belysa innebörden av det breda begreppet inkludering ur olika synvinklar. Genom det relationella- och det psykosociala perspektivet fick vi en möjlighet att genomföra en djupare analys utifrån våra frågeformuleringar. Tillsammans ger perspektiven ett brett synsätt på hur relationer, kommunikation och miljö påverkar elever i behov av stöd. Analysen av vårt resultat har visat en genomgående röd tråd av hur relationer spelar en viktig roll i arbetet med elever i behov av stöd. Den genomgående röda tråden har bestått av att olika professioner, på olika sätt betonat vikten av att bygga relationer med elever för att gynna en inkluderande verksamhet. Resultatet har även visat att fritidspersonalens förutsättningar påverkas av ledningens förståelse för fritids huvudsakliga uppdrag. I vår diskussion har delar av resultaten blivit bekräftade av den tidigare forskningen. Men det har även påvisats att det krävs en vidareutveckling utav personalens strukturer och arbetssätt på skolorganisationsnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)