Influencers -de nya opinionsledarna på den politiska arenan : En kvalitativ studie om hur kommersiella influencers trovärdighet uppfattas av deras följare när de kommunicerar opinionsbildande budskap

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Begreppet influencer har idag blivit allt mer vedertaget. Tack vare det digitala samhällets framväxt har individer med starka identiteter fått möjligheten att synas mer på sociala medier. Genom sin position och popularitet har de makten att både inspirera och påverka andra människor. I vår studie väljer vi att skifta fokus från den frekvent använda termen influencer marketing, som hänvisar till att påverka människors köpbeteenden, till ett scenario där kommersiella influencers istället skulle använda sin makt för att kommunicera opinionsbildande och politiska budskap i sina kanaler. I en tid där politiken tagit sig in på sociala medier och det finns få regleringar om vem som får yttra vad, är influencers fältbyte något som vi kan förvänta oss att se mer av framöver. Vår studie syftar därför till att redogöra för hur influencers trovärdighet påverkas enligt deras följare, när de byter från ett kommersiellt fält till ett politiskt. För att identifiera följares attityder till influencers trovärdighet vände vi oss till 14 personer i Karlstad, i åldrarna 20-30, för att genomföra den kvalitativa forskningsmetoden fokusgruppsintervju. För att ge spänst till vår studie valde vi att jämföra attityder mellan följare till kommersiella influencers, samt personer som är politiskt aktiva inom politiska organisationer. Därefter delade vi in personerna i åtskilda fokusgrupper för att i efterhand jämföra deras åsikter. Genom tidigare forskning och en god teoretisk grund kunde vi identifiera tre huvudteman; trovärdighet, makt och opinionsbildning. Våra huvudteman utgjorde därefter de övergripande och tillhörande intervjufrågor som vi ställde inom respektive fokusgrupp. Frågorna vi ställde gav oss möjligheten att urskilja attityder till influencers som budbärare åt politiska budskap, vikten av att ha rätt kunskap och erfarenhet med sig i bagaget, samt det sociala ansvar som tillkommer vid ett fältbyte. Vi fick ta lärdom av att trovärdighet utgjordes av flera faktorer, och att vissa opinionsbildande- och politiska frågor är lättare att beröra än andra. Förankrat till vetenskapliga teorier och modeller utifrån Bourdieu, Hall och Weber, kunde vi identifiera nya teman i resultatet som etik och moral, källkritik och socialt ansvar. Det framkom en del åsikter om huruvida riskabelt det kan vara för en influencer att bege sig in i den politiska debatten. Att som kommersiell influencer beröra politiska- och samhällsrelaterade frågor, kan med fördel öppna till diskussion om politik på en mer personlig och påtaglig nivå. När sociala- och digitala medier utgör en stor del av vardagen är det nästintill oundvikligt att inte vidröra de rådande samhällsfrågorna och dess budskap. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)