Hemtjänstens arbete hos äldre med alkoholproblematik : en kunskapsöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att ur ett personalperspektiv undersöka och beskriva kunskapsläget i äldreomsorgsarbete inom hemtjänsten med brukare som har alkoholproblematik. Syftet belyses via följande frågeställningar; 1) Hur beskrivs arbete med vård och omsorg hos brukaren generellt i forskningen? 2) Hur påverkas brukarens självbestämmande och livskvalitet generellt vid behov av vård och omsorg från äldreomsorgen? 3) Hur beskrivs arbete med vård och omsorg hos brukaren med alkoholproblematik i forskningen? 4) Hur påverkas brukarens självbestämmande och livskvalitet generellt vid behov av vård och omsorg från äldreomsorgen om brukaren har alkoholproblematik? För att besvara frågeställningarna valdes selektiv kunskapsöversikt som består av 11 utvalda primärdokument. Syfte och frågor i vår uppsats analyserades och besvarades via socialkonstruktionistisk och DBO-teorin, en handlingsteori. Resultatet av uppsatsen visar att: relationen mellan personal och brukare är avgörande för brukarens självbestämmande och livskvalitet. Är relationen dålig påverkas självbestämmandet negativt då brukaren alltid kan ses vara i beroendeställning, har brukaren även alkoholproblematik kan relationen försämras då personalen i vissa fall inte vet hur de skall förhålla sig till dessa brukare. Relation byggs upp genom tid, kontinuitet och lojalitet. I ett föränderligt och flexibelt arbete som hemtjänstarbetet är, kan tid, kontinuitet och lojalitet vara en bristvara beroende på hur verksamheten styrs och är organiserad. Arbetet hos äldre med alkoholproblematik kan bli en växande problematik som äldreomsorgen inom varje kommun måste ta ställning till hur de skall hantera. Skall man acceptera olika livsstilar hos olika brukare eller skall de som är i behov av äldreomsorg dras över samma kam och alla får samma typ av insats? Hur skall framtidens äldreomsorg se ut?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)