Nattlandskap : en studie av belysningens rumsskapande egenskaper tillämpat i ett gestaltningsförslag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: En god ljussättning med utgångspunkt i rumslig gestaltning kan medföra många positiva synergieffekter som, till exempel, vistelsemiljöer i nattlandskapet där människor kan känna sig trygga att röra sig tack vare den goda uppsikten över omgivningarna och därmed möjligheten till orientering. I detta arbete presenteras slutsatsen att landskapsarkitekter kan bidra med mycket i detta sammanhang genom ett rumsligt tänkande i den lilla så väl som den stora skalan där människan är i fokus samt inte minst genom kunskaper om utemiljöns material och dess föränderlighet. Syftet med detta arbete har varit att tillämpa de kunskaper som jag erhållit under landskapsarkitektutbildningen och genom ett gestaltningsförslag bidra till en fördjupad förståelse kring hur det går att arbeta rumsligt med belysning i landskapet. Baserat på egna observationer och befintliga teorier presenteras, i slutet av detta arbete, några av de aspekter som kan vara viktiga då man vill skapa rum med hjälp av belysning. Dessa aspekter är: kontraster, ljusgradienter, avstånd/djup, ljuskällans placering, ljusets spridning och nivå samt inte minst färg och textur på de material som finns i rummet. Genom att studera litteratur om hur belysning kan påverka vår uppfattning av rummet under dygnets mörka timmar samt genom att studera befintliga belysningslösningar, fick jag inspiration och idéer till gestaltningsförslaget. För att prova dessa idéer byggdes en digital 3D-modell upp av ett befintligt förslag av utemiljön kring ett seniorboende i Vimmerby. Modellen var ett ovärderligt skissverktyg när det kom till att studera hur ljuset sprider sig i rummet samt för att få en uppfattning om skala och avstånd på platsen. En av slutsatserna i arbetet är vikten av att studera befintlig belysning för att skaffa sig en referensbank och därmed undersöka den komplexitet som finns i att ljussätta vårt landskap. Denna komplexitet har att göra med varje individs subjektiva uppfattning om vad som är ett rum, i kombination med ljusets tendens att ändra karaktär beroende på materialen i rummet samt väderskiftningar och dess inverkan på vår uppfattning av ljuset. Målet med detta arbete har varit särskilt fokus på dygnets mörka timmar. Ljussättningen är tänkt att bidra till att platsen harmonierar väl med sin omgivning och erbjuda så väl funktion som estetiska värden för boende och besökare, året om. I gestaltningen har platsens rumslighet varit i huvudsakligt fokus. Detta är mitt bidrag till ett idag till synes litet forskningsområde, men som tycks vara på god väg att växa sig större.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)