Grammatikens vara eller icke vara : En undersökning om lärares tolkning av begreppet grammatik och deras genomförande av undervisning i grammatik på lågstadiet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: Denna undersökning syftar till att undersöka hur lärare förhåller sig till, definierar och undervisar i grammatik med de yngre åldrarna och de svårigheter som lärarna stött på i sin grammatikundervisning. Denna undersökning baseras på intervjuer med sex behöriga lärare i årskurs 1–3, varav en speciallärare som tjänstgjorde på samma skola i förskoleklass. Som komplement till den del av lärarintervjuer gjordes också en översiktlig läromedelsanalys utifrån läromedel som lärarna uppgav att de använde i grammatikundervisningen. Grammatik och grammatikundervisningen är ett omdiskuterat ämne, även om diskussionen inte är så uttalad när det gäller undervisning på lågstadiet. Sammantaget visar undersökningens resultat att de deltagande lärarna ser begreppet grammatik som ett diffust begrepp och det definieras också olika av lärarna. Det framkom även stora variationer när det gällde lärarnas attityd till begreppet grammatik och grammatikundervisning som något svårt och tråkigt eller som något som de anser är enkelt och meningsfullt. Däremot råder samstämmighet hos deltagarna om att grammatik och grammatikundervisning är viktigt för elevernas språkutveckling. Läromedelsanalysen visade att det i vissa läromedel tydligt framgick grammatiska inslag och grammatiska begrepp användes, medan det i andra läromedel inte gick att urskilja de grammatiska inslagen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)