Singellivet - en önskad eller oönskad frihet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Författare: Isabelle Collin; Sabina Remmert; [2009]

Nyckelord: singel; självständighet; tvåsamhet; val;

Sammanfattning:

Titel: Singellivet – en önskad eller oönskad frihet?

Författare: Isabelle Collin & Sabina Remmert

Handledare: Christoffer Kindblad

Examinator: Marta Cuesta

Typ av arbete: C-uppsats i sociologi

Syfte: Syftet blir i denna undersökning att få en ökad förståelse av varför de kvinnor

och män i åldrarna 25-35 år lever som singlar och vad de vill bevara i sina liv. Även att se på vilka yttre faktorer som påverkar denna status och dess fortlevnad.

Problemformulering: Vår huvudfråga som vi utgår ifrån är; Vad avgör valet mellan att

leva som singel eller ingå i en tvåsamhet?

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen har skapats utifrån sociologiska teorier inom området mänskliga beteenden i grupp och individuellt.

Metod: Studien är en fallstudie med ett hermeneutiskt synsätt. Detta val har lett till att en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer.

Empiri: Vi har ställt frågor kopplade till singellivet samt även några frågor om

tvåsamheten. Tio intervjupersoner, varav fem kvinnor och fem män deltog. De svar vi fått fram har vi använt oss utav som en grund inför analysen.

Slutsatser: Våra informanter är måna om att uttrycka sin självständighet. Vidare gör de

skillnad på vad en misslyckad samt lyckad singel är. De lever ett aktivt liv vilket innebär umgås med vänner och gå ut. De anser att ha andra singelvänner omkring sig är mycket viktigt. Alla har en önskan om tvåsamheten i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)