Compassion satisfaction i vårdandet av patienter inom palliativ vård : En empirisk studie ur sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: En del sjuksköterskor som arbetar inom palliativa vård möter dagligen lidande och sorg hos patienter som de vårdar. Trots en utsatthet för andras lidande kan dessa sjuksköterskor hitta kraft för att fortsätta vårda. I tidigare forskning framkommer compassion fatigue som en risk vid vårdandet av extrema situationer medan compassion satisfaction är mindre beforskat och sällan som ensamt fenomen. Syftet var att beskriva vad som ger sjuksköterskan en upplevelse av compassion satisfaction i vårdandet av patienter inom palliativ vård. Metod; En induktiv manifest kvalitativ innehållsanalys utifrån sju intervjuer . Resultat; Två kategorier framkom i analysen:  inre och yttre resurser inverkan. Dessa har underkategorier som är (1) Att vara patienter behjälpliga, (2) Att ha självförtroende, (3) Ett optimistiskt förhållningssätt, (1) Att visas uppskattning, (2) Att få stöd från organisationen och (3) Att ha meningsfulla möten. Slutsatsen är att dessa olika upplevelser samverkar och tillsammans bidrar till upplevelsen av compassion satisfaction. Huvudsakligen kan sjuksköterskan påverkas av den positiva relationen som finns till patienter och bygger på den empatin som finns mellan sjuksköterskan, patienter, närstående och kollegor. Även organisatoriskt stöd i form av tid är viktigt för att kunna uppleva compassion satisfaction. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)