Vad ska jag göra nu då? En litteraturstudie om sjuksköterskans psykiska reaktioner på kritiska händelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Rasmus Hermansson; [2006]

Nyckelord: sjuksköterska; reaktioner;

Sammanfattning: Hermansson, R. Vad ska jag göra nu då? En litteraturstudie om sjuksköterskanspsykiska reaktioner på kritiska händelser. Examensarbete i omvårdnad 10Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde: omvårdnad, 2006.Denna litteraturstudies syfte var att belysa sjuksköterskans psykiska reaktionerkritiska händelser. Frågeställningarna var: vad upplever sjuksköterskan somkritisk händelse? Hur reagerar sjuksköterskan inför/vid kritiska händelser?faktorer påverkar sjuksköterskans reaktioner? Hur påverkar tillfälle till reflektionsjuksköterskan? Databaserna som studierna söktes i är Cochrane Library,PubMed, ISI (Social Citation Index) och i Cinahl. Studien baseras på sjuvetenskapliga studier, baserade både på kvantitativ och kvalitativ grund. Studiernagranskades utifrån kriterier för vetenskaplighet (Polit et al 2001). Därefteranvändes modifierade mallar för kvalitetsbedömning (Willman & Stoltz 2002).Litteraturstudien visade att sjuksköterskor ansåg att händelser som rör barnvarit utsatta för olägenheter samt självmord/självmordsförsök hos en arbetskamratvar kritiska händelser. Erfarenhet påverkar sjuksköterskans reaktioner.Sjuksköterskor önskar stöd i efterförloppet av en kritisk händelse.Nyckelord: kritiska händelser, känslor, reaktioner, sjuksköterska, stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)