Nyckeltal i ideella föreningar - En studie av tio årsredovisningar samt en fallstudie av Cancerfonden

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att beskriva och analysera förekomsten samt karaktären av nyckeltal i ideella föreningars årsredovisningar. Vidare är syftet att utveckla nyckeltal för extern användning inom ramen för ett Balanced Scorecard i en ideell förening. Metod: Denna uppsats består av två delstudier. Den första delstudien, årsredovisningsstudien kan sägas vara av explorativ karaktär. Metoden vi använt oss av är en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod där de kvalitativa inslagen är övervägande. Denna delstudie utgår från en induktiv ansats. När det gäller delstudie två baseras den på en fallstudie av Cancerfonden. Metoden vi använder oss av är övergripande av kvalitativ karaktär. I denna delstudie utgår vi från en abduktiv ansats. Slutsatser: Mot bakgrund av den ideella sektorns mångfald och betydelse i svensk samhällsliv aktualiserade vi frågan hur den information som ideella föreningar visar upp gentemot sina intressenter är utformad i exempelvis en årsredovisning. Nyckeltal är ett vanligt sätt att utvärdera verksamheten i ett privat företags årsredovisning, vilket väcker tanken på dess relevans även för den ideella sektorn. Vi studerade tio ideella föreningars årsredovisningar och fann att flest nyckeltal fanns representerade inom den kategori vi valde att benämna som verksamhetsspecifik. Vidare fann vi även att traditionella nyckeltal förekom i betydligt högre utsträckning än vi kunnat tro. Gällande delstudie två hade vi för avsikt att studera Cancerfonden med dess intressenter och presentera ett Balanced Scorecard som skulle kunna användas i föreningens årsredovisning. Föreningens vision, strategi samt kritiska framgångsfaktorer mynnade ut i följande perspektiv: finansiellt perspektiv, internt process-, givar- samt mottagarperspektiv. Inom respektive perspektiv föreslogs tre till fyra nyckeltal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)