Navigeringsmenyer på webben: Jämförelsestudie av navigeringsmenyer för ökad användbarhet för äldre användare

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: I dagens digitaliserade samhälle konstateras det att upp till 95 procent av målgruppen 67 till 75 år är internetanvändare. Det är inte alla gånger som webbplatser tar hänsyn till åldersgruppen vilket gör att användarupplevelsen blir försvårad. Navigeringsmenyer har en stor påverkan på en webbplats användbarhet. Genom att sammankoppla en webbplats olika delar i en navigeringsmeny kan informationssökningen underlättas. Studiens syfte var att undersöka vilken navigeringsmeny med två nivåer som är mest användbar att tillämpa på en webbplats för den äldre användaren. Fyra navigeringsmenyer togs fram beträffande popularitet i Sverige. En fungerande testmiljö skapades tillhandahållandes framtagna navigeringsmenyer som utvärderades genom användarbethetstester av 15 deltagare inom målgruppen. Tre uppgifter utfördes i varje navigeringsmeny och efter testet fick deltagarna besvara semistrukturerade intervjufrågor för insamlandet av subjektiva uppfattningar. Det sammanställda resultatet från prestandamätningarna från interaktionen påvisade att det fanns två navigeringsmenyer som presterade bättre i mätningarna. När datainsamlingen från intervjuerna var sammanställd fanns det en vinnare, ​Tabs menyn. ​Tabs som menyval har från undersökningen visat sig vara navigeringsmenyn som är mest användbar för den äldre användaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)