Does an increased intake of dietary proteins lead to improvements in perceptions of appetite in people with obesity during a period of calorie restriction?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: SammanfattningTitel: Leder ett högre proteinintag till förbättrade aptitrelaterade känslor hos obesa personer under en period av kalorirestriktion?Författare: Alexander Hidén, Daniel KareviHandledare: Therese KarlssonExaminator: Sofia KlingbergLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2021-04-01Bakgrund: Övervikt och fetma är en växande pandemi på global skala. Protein har länge ansetts ge positiv effekt på mättnad och aptit, vilket, om använt, skulle kunna leda till en mer effektiv viktminskningsbehandling hos överviktiga och obesa.Syfte: Syftet med denna systematiska översikt är att undersöka huruvida det finns evidens för om en ökad mängd protein (från tillskott och ordinarie livsmedel) kan ge förbättrade aptitrelaterade känslor jämfört med ett lägre intag vid kaloriunderskott hos personer som lider av övervikt och fetma.Sökväg: Den systematiska litteratursökningen skedde i två databaser: PubMed och Scopus. Sökord var MeSH termer skapade från orden: Protein, Hunger, Appetite, Satiation, Caloric Restriction, Hypocaloric, Energy restriction, RCT, Control.Urvalskriterier: Inklusionskriterier: Vuxna personer på ett kaloriunderskott, BMI>25, humanstudier, randomized controlled trials (RCTs), studien måste ha åtminstone två specificerade nivåer av proteinintag, språk; endast engelska, utfallsmått: visual analogue scale (VAS).Exklusionskriterier: Patienter som genomgått bariatrisk kirurgi, studier som inkluderar personer med kronisk/pågående sjukdom som allvarligt påverkar mättnad eller aptitreglering.Datainsamling och analys: Datainsamling skedde i flera steg. Vi filtrerade efter titel, abstract, och metod, tio artiklar lästes i fulltext innan vi valde ut de granskade artiklarna. Vi genomförde bedömingar av risk för bias och tillförlitlighet av de sammanvägda resultaten enligt GRADE.Resultat: Ingen tillförlitlig evidens för hypotesen att ett ökat proteinintag skulle leda till förbättrade aptitrelaterade känslor hos obesa observerades. Slutsats: Det finns låg tillförlitlighet (++) för att stödja hypotesen att ett ökat intag av dietärt protein skulle leda till förbättrade aptitrelaterade känslor hos överviktiga/obesa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)