Från internationellt samarbete till ett nytt svenskt ledningssystem

Detta är en Magister-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Den operativa miljön har förändrats vilket leder till att Försvarsmaktens ledningssystem behöver utvecklas. Sveriges nuvarande ledningssystem omhändertar inte de nya utmaningarna och Försvarsmaktens uppgifter blir allt mer komplexa. Sveriges militärstrategiska koncept baseras på att vinna tillsammans och undvika att förlora ensamma. Ordet tillsammans driver utvecklingen av internationellt sammabete och gemenskap. Under 2016 beslutade Sverige att ansluta sig till Natos utveckling av Federated Mission Networking (FMN). FMN syftar till förbättrat informationsutbyte mellan Nato, Nato-länderna och icke-Natoenheter. FMN är ett ramverk som omfattar alla ingående delar i ett ledningssystem. Konceptet bygger på principerna smidighet, flexibilitet och skalbarhet. Syftet med studien är att belysa ett svenskt införande av FMN-konceptet och undersöka hur detta kan bidra till ökad förmåga att omhänderta komplexiteten i ledning av gemensamma operationer. Studiens slutsats är att FMN-konceptet bidrar till ledningssystemets förmåga att skapa ordning genom fastställda rutiner och metoder. Det underlättar informationsdelning och ökar möjligheten till samordning och samverkan. Konceptet bidrar till en ökad interoperabilitet inom alla ingående delar i ledningssystemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)