En översikt om compassion fatigue hos sjuksköterskor

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Medlidande beskrivs som en grundsten inom sjuksköterskeprofessionen. Compassion fatigue (CF), medkänslotrötthet, är ett tillstånd som är nära kopplat till vårdande yrken och omtalas som omvårdandens pris orsakat av sjuksköterskans empatiska engagemang. CF orsakar fysiska, psykiska och andliga symtom hos sjuksköterskan. Problem: CF förekommer inom vårdyrket, vilket kan påverka både sjuksköterskan och patienten negativt. För att motverka CF hos sjuksköterskor är det nödvändigt att identifiera uppkomsten av CF och förebyggande åtgärder. Syfte: Att skapa en översikt av sjuksköterskors erfarenheter av CF med fokus på dess uppkomst och förebyggande åtgärder. Metod: Allmän litteraturöversikt innehållande två kvalitativa artiklar, sju kvantitativa artiklar och tre artiklar av mixed method. Resultat: CF förekommer hos sjuksköterskor på olika typer av avdelningar. Risker för att utveckla CF är stress och tidsbrist, traumatiska upplevelser och brist på stöd på arbetsplatsen. Åtgärder för att minska risken för CF är att sjuksköterskor får stöd av familj och arbetskollegor. Tid för reflektion, fysisk aktivitet och att skilja på arbete och privatliv är också förebyggande åtgärder för att motverka CF. Slutsats: CF är en vanlig förekommande upplevelse hos sjuksköterskor. Därför blir utbildning om hur riskfaktorer kan identifieras och vilka åtgärder som finns för att förebygga CF är viktigt för sjuksköterskors hälsa. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)