Patienters uppfattning av läkemedelsadministrering inom sluten psykiatrisk psykosvård

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Bakgrund: Antipsykotika utgör grunden i behandling av psykossjukdomar. Bristande följsamhet till läkemedelsbehandlingen är dock vanligt förekommande och en stor anledning till att patienter återinsjuknar i psykos och behöver vårdas inom slutenvård. Syfte: Dels att beskriva hur patienter som vårdas inom sluten psykiatrisk psykosvård uppfattar läkemedelsadministrering och dels att beskriva om patienterna uppfattar att sjuksköterskors bemötande i samband med läkemedelsadministrering har betydelse för deras inställning till att medicinera. Metod: Kvalitativ ansats. Intervjustudie med fenomenografi som metod i datainsamling och analys. Resultat: Tio beskrivningskategorier identifierades: Läkemedel befogat och bra, tar läkemedel trots ambivalens/motstånd, läkemedelsadministrationen – ett odramatiskt moment, tvångsmedicinering, behov av information om läkemedel, att vilja ha kontroll eller överlåta ansvar, en stressig situation, belöning för medverkan i medicinering, bemötandet spelar ingen roll och bemötandet spelar stor/viss roll.  Slutsats: Patienter som vårdas inom sluten psykiatrisk psykosvård uppfattar medicinering med antipsykotika och momentet läkemedelsadministration olika. Dessa individuella uppfattningar skulle troligtvis kunna identifieras om rutiner för samtal med patienter kring dessa frågor utarbetas på avdelningar där sådan vård bedrivs. Sannolikheten för att frivilliga lösningar och en bättre individuellt anpassad vård lättare skulle kunna bedrivas borde då öka. Strävan måste vara att så långt det är möjligt undvika tvångsmedicinering och situationer och bemötande som i denna studie identifierats som mindre positiva då de kan utgöra en risk att patienter blir negativt inställda till att medicinera. Ambitionen måste vara att hitta arbetssätt som syftar till långvarig följsamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)