Svenska modeföretags CSR-kommunikation genom digitala kanaler

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

I takt med att modebranschen expanderar och utvecklas, ökar även konsumenternas krav på hur företag arbetar med CSR. Internet och digitala kanaler har drastiskt förändrat tillvägagångssättet för hur konsumenter interagerar med företag och individer. Digitala kanaler och sociala medier har blivit moderna och viktiga plattformar där företag, effektivt och innovativt, kan kommunicera med konsumenterna. Ett av de mest betydelsefulla budskapen i dagens samhälle är hållbarhetsaspekter, formulerade i CSR. Dagens modeföretag kan därför, med fördel, använda digitala kanaler för att förmedla betydelsefulla budskap vilket företag inte tydligt tillämpar idag. Syftet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka hur svenska modeföretag kan profilera sitt varumärke genom att bättre utforma kommunikationen av CSR-arbetet via digitala kanaler. I den här uppsatsen har en konceptuell modell konstruerad av Prasad och Tata (2015) tillämpats för att kritiskt granska modeföretags kommunikation av CSR. Modellen visar på hur ett företag kan kommunicera sitt arbete kring CSR ut mot konsumenterna och modellen har använts för att analysera företagens kommunikation på deras digitala kanaler. Den konceptuella modellen visar även på att det kan uppstå ett glapp mellan det CSR-arbete som företaget vill och tror sig kommunicera utåt och den faktiska kommunikation som företaget sänder ut. På så sätt kan det även uppstå en disharmoni mellan konsumenternas förväntningar och företagets kommunicerade prestation, vilket visar på potentiella utvecklingsmöjligheter för företags kommunikation av CSR på digitala kanaler. De genomförda studierna visar på att majoriteten av de studerade företagen har en bristfällig CSR-kommunikation och att den mest effektiva kommunikationen av CSR bygger på transparens och trovärdighet. Det framkommer att samtliga modeföretag upplever en ökad efterfråga hos allmänheten och arbetar ständigt för att utveckla och förbättra företagens CSR-kommunikation på deras respektive hemsidor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)