Man håller sig i mitten och man håller sig stadig

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Kultur är en essentiell del i många människors liv, speciellt hos bikulturella individer för att de upplever två kulturer inom sig. Vi vill bidra med kunskap och förståelse inför bikulturell positionering och hur detta upplevs. Tidigare forskningsstudier konstaterar att bikulturella individer lever i konflikt med sin identitet under lång tid, men att de efterhand accepterar den. Denna studie grundar sig i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, som innebär att individen måste ses utifrån sin subjektiva verklighet, vilket existerar i samspel med andra människor. Det vill säga att identitet måste ses som en process och att det är något som skapas genom andra. Detta förklaras med hjälp av George Herbert Mead (1934) och Victor Turner (1967) genom att se individen som social, vilken skapas i interaktionen i andra grupper, samt hur individen innehar en rörlig position, som kan upplevas både balanserad och obalanserad. I denna studie utforskas bikulturellas identitetsskapande genom livshistoriska intervjuer, för att skapa djupare förståelse för yttre påverkande faktorer. Vårt resultat visar på att bikulturella accepterar sina två kulturer via acceptans av andra grupper. Det placerar individerna i en själv-accepterande position som upplevs positiv, vilket leder till förståelse för inte bara två kulturer, utan ger också potential att kunna agera i bredare sociala sammanhang. Vi menar att bikulturella individer utvecklar symbolisk intelligens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)