Dialektanvändning i informellt internetspråk hos dialekttalare i Öckerö kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Internetspråk är en skriftform som ligger mellan konventionellt skriftspråk och talspråk. I internetspråk används delvis talspråklig ortografi vilket exempelvis syns i användningen av dialektala drag. Mitt syfte var att undersöka dialektala drag i informellt internetspråk (exempel SMS). Från sex informanter har jag samlat in informellt internetspråk som informanterna uppfattar som dialektalt och analyserat det utifrån teorier i tidigare forskning. I resultatet redovisas alla dialektala drag som jag har hittat. Det var framförallt fonologiska drag men det förekom dialektala varianter på alla språkliga nivåer. Resultatet visade att de dialektdrag som förekommer skiljer sig från tidigare forskning. Informanterna är dialektala samt talspråkliga i olika grad och det förekommer interindividuell variation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)