”det är lättare om man är en del av konflikten” : Om teammedlemmars upplevelser av konflikthantering

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Då konflikter i princip är oundvikliga i projekt och på arbetsplatser, är det en central fråga för organisationer (Tonnquist, 2016). Redan 1995 beskrevs det att konflikter kommer bli allt mer förekommande inom organisationer, oavsett branschtillhörighet, på grund av lojalitetsbrist mellan arbetstagare och arbetsgivare (Wall & Callister, 1995). Idag är teamarbete mer regel än undantag (De Dreu & Weingart, 2003) och arbetsformen team beskrivs som ytterligare en bidragande orsak till uppkomsten av konflikter (Wall & Callister, 1995). Då det saknas forskning som belyser teammedlemmens perspektiv och dennes upplevelser av konflikthantering är det ett ämne som är intressant att studera. Syftet med studien är således att bidra till ökad förståelse för hur teammedlemmar upplever konflikthantering.  Teorier om konflikttyper, konflikthanteringsstilar samt temporalitet har i kombination med ett fenomenologiskt perspektiv använts för att uppfylla studiens syfte. För att bidra till ökad förståelse för fenomenet har en komparativ fallstudie om fyra fall genomförts. De fall som har studerats har varit teammedlemmar och empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Fenomenet har studerats i kontexten team och organisation och för att sammanställa och analysera det empiriska materialet användes tematisk analys respektive tvärfallsyntes som verktyg.  I studien framkommer bland annat att teammedlemmar upplever konflikter som någonting positivt, då konflikter kan bidra till utveckling av individers förmåga att förstå människor eller utveckling av teamets prestation. Det har argumenterats för att anammandet av vissa konflikthanteringsstilar leder till uppkomst av nya konflikter (DeChurch, Hamilton & Haas, 2007) men i denna studie framkommer att dessa stilar också kan användas för att motverka uppkomsten av dessa konflikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)