Upplevelsen av mental träning - hur det påverkar prestationen hos fotbollsspelare : En kvalitativ intervjustudie om deltagarnas erfarenheter & inställningar till träningsformen

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Forskning och litteratur belyser att mental träning är viktigt för att prestera optimalt. Mental träning genom visualisering och målbildsträning förbättrar prestationen och har en stressreducerande effekt på individen. Neurofysiologiska effekter är påvisade i forskning men kvalitativa resultat om egna upplevelser saknas. Inom fysioterapi ses en stor potential för mental träning men en brist på resultatinriktade studier inom psykologi och beteendemedicin. Det innebär tillsammans med ämnets stora omfång dåligt evidensunderlag jämfört med traditionella fysioterapeutiska interventioner. Syfte: Syftet med studien var att undersöka upplevelse och erfarenhet samt vilken inställning som finns till mental träning bland fotbollsspelare i division 2 & 3 i en fotbollsklubb i Norrland. Metod: I studien används en kvalitativ innehållsanalys samt en separat metod för urval. Urvalet består av en enkätundersökning som kartlägger allmän inställning samt potentiella deltagare till studien följt av intervju och analys av tillfrågade spelare från en lokal fotbollsklubb. Sammanlagt svarade 22 personer på enkäten och fyra personer intervjuades. Resultat: Mental träning visar sig ha en positiv effekt på spelarnas prestation. Det bidrar bl.a. till ett kontrollerat fokus och en automatisk inlärning. Mental träning kan leda till en aktiv, aktiv/passiv eller en passiv respons som representerar förbättringsområden hos spelaren. Samtliga deltagare i intervjustudien hade en positiv inställning till mental träning. Konklusion: Resultatet antyder att mental träning är användbart och kan appliceras på individer med prestationskrävande aktiviteter för att uppnå förbättrade resultat. Inställningen till träningsformen är bland deltagarna mycket positiv. Fortsatta studier rekommenderas gällande typ av mental träning och för användning inom hälso- och sjukvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)