Ett kompatibelt control package? - en fallstudie av Metso Power AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Jennie Liew; Karin Sandberg Noring; [2010-02-19]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Under senare år har många företag valt mer processorienterad inriktning påverksamheten, framförallt i syfte för att förbättra kundvärdet. Många företag har enmer hierarkisk struktur i utgångsläget, vilket innebär att vertikal och horisontellstruktur kombineras. Ett vanligt misstag är då att nya processorienterade styrmedelinförs, utan att existerande vertikalt orienterade styrmedel tas bort. Detta leder tillatt företagets styrmedel sänder ut motstridiga styrsignaler. För att öka företagetsmöjlighet att uppnå uppsatta mål, så krävs det att dess styrmedel är kompatibla.I sämre tider är det vanligt att företag formulerar mål med Net Working Capital somgrund. Om styrning av Net Working Capital effektiviseras så finns stora möjligheteratt frigöra kapital i verksamheten. Effektiviteten i styrningen ökar genom attföretagets styrmedel är kompatibla med varandra.Möjligheten att utforma styrmedel effektivt ökar om företagets ekonomistyrning sessom en helhet, ett Control Package. Bättre förståelse för hur ett Control Package börutformas ökar företagets möjligheter att förbättra sina prestationer och uppnå sinamål.Syfte Med denna uppsats ämnade vi analysera utformningen av Metso Power AB:s ControlPackage för att på så sätt undersöka om dess styrmedel kompatibla med varandraeller inte. Ett delsyfte var att erhålla förståelse för hur ekonomistyrning används iallmänhet, i synnerhet gällande Metso Power AB:s styrning av Net Working Capital.Metod Genom kvalitativ forskningsmetod och deduktivt angreppssätt har en fallstudieutförts, som grundar sitt empiriska material på ostrukturerade och semistruktureradeintervjuer.Slutsats Studien finner att vissa styrmedel går att hänföra till flera kategorier, vilket stärkervår syn om att styrmedel bör studeras i relation till varandra. Styrmedlen inomMetso Power AB upplevdes inkompatibla med varandra, både inom och mellankategorier av styrmedel. En central iakttagelse är att medvetandegraden om NetWorking Capital måste öka om arbetet med att integrera Working CapitalManagement i den löpande verksamheten ska vara effektivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)