Barns upplevelser av att växa upp med alkoholberoende föräldrar : en litteraturbaserad studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Alkoholberoende är ett stort problem i det svenska samhället och har under 2000-talet vuxit sig större. Problemet påverkar barnen som lever med alkoholberoende föräldrar. Föräldrarna är viktiga för barnets utveckling. En otrygg uppväxt påverkar barnets fysiska och psykiska hälsa och livsvärld. Sjuksköterskan har en viktig roll i att upptäcka och erbjuda dessa barn och familjer hjälp. Syfte: Att beskriva barns upplevelser av att växa upp med alkoholberoende föräldrar. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ narrativ litteraturstudie grundad på självbiografier skrivna av författare som har växt upp med alkoholberoende föräldrar. Resultat: Barn till alkoholberoende föräldrar upplever att de får ta den vuxna rollen i familjen. De känner sig annorlunda och ett utanförskap bland andra barn och vuxna. Deras livssituation är otrygg och ofta präglad av våld, trots det vågar de inte berätta för någon. Barnen drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa och de känner en avsaknad av bekräftelse från den vuxna omgivningen. De upplever att sjukvården inte ser eller hjälper dem, de blundar för barnets situation. Slutsats: Sjuksköterskor behöver mer kunskap och verktyg för att förstå och kunna hjälpa dessa barn. Genom kunskap kan sjuksköterskan uppmärksamma barnen i tid och erbjuda barnet hjälp och stöd

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)