Att förstå självskadebeteende - En studie av fenomenet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Abstrakt:

Syftet med föreliggande akademiska studie är att kartlägga vad självskadebeteende innebär, varför det utförs och vilken behandling det finns att få. Resultatet som togs fram genom kvalitativa, semistrukturerade djupintervjuer, både med personer som själva har erfarenhet av självskadebeteende (de primära informanterna) och yrkeskvinnor (de sekundära informanterna) som kommer i kontakt med det. Resultatet går ej att generalisera då antalet informanter inte kan representera hela populationen. Goffman förklarar i boken ”Jaget och maskerna” på ett bra sätt individernas agerande och handlingar i samhället och Mead beskriver med sin teori ”The self” de primära informanternas personlighet. Giddens talar i boken ”Modernitet och självidentitet” om vilken påverkan dagens samhälleliga klimat har på individer, samt olika aspekter av beroende i boken ”Intimitetens omvandling”. Uppsatsens avsikt är att på ett teoretiskt vis uppmärksamma och analysera självskadebeteendet i allmänhet så som det ter sig för informanterna. Frågeställningen besvaras således med hjälp av teorierna.

Abstract:

The aim with this academic study is to explain what self-injurious behaviour is, why it is performed and what kind of treatment is available. The results were conducted through qualitative, semistructured deepinterviews, with people who selfinjure (the primary informants) and professionals who come in contact with the behaviour (the secondary informants). The results cannot be generalized since the numbers of informants are not representable for the whole population. Goffman explains human actions and behaviours in society in his book “Jaget och maskerna” and Mead describes human personality in his theory “The self”. Giddens talks about the impacts modern society has on its citizens in his book “Modernitet och självidentitet”, and different aspects of addiction in the book “Intimitetens omvandling”. The intention with this paper is to give attention to and analyze self-injurious behaviour in general in a theoretical manner as it is perceived by the informants. The questions at issue were answered with help from the theories.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)