Retur, Retur, Retur

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: I takt med digitaliseringens utveckling har konsumenters köpbeteende förändrats inom E-handel. Det digitala handelsrummet erbjuder konsumenten en bekvämare köpupplevelse med utökade alternativ såsom utbud och priser. E-handelsföretagen konkurrerar hårt mot varandra och generösa returpolicyer används som ett konkurrensmedel. Dessa policyer leder till ett icke miljövänlig och icke hållbart konsumtionsbeteende. Ett konsumentbeteende som uppkommit med e-handeln är att konsumenter är medvetna om att de kommer göra en retur innan beställningen. Enligt statistiken från Postnord (2020) visar det att stora delar av svenska befolkningen handlar på nätet, samtidigt sker också returer i hög grad, med anledningar som fel storlek, impulsköp och defekta produkter o.s.v. Returnerade produkter kan fraktas långt för att kontrolleras, hanteras och åter paketeras innan det kan säljas på̊ nytt igen. Vilket skapar en hel del miljöbelastningar i form av koldioxidutsläpp. Syftet med denna studie är att analysera och skapa en ökad förståelse på hur konsumentens returbeteende inom e-klädesbranschen har för klimatmässiga effekter, samt vilken medvetenhet som finns kring fenomen hos konsumenterna. Genom 17 intervjuer med både kvinnor och män, samlades empiri in för att sedan jämföras med tidigare forskningar och teorier. Resultatet visar att miljömedvetenheten är högt bland respondenterna men att de trots de handlar på ett icke hållbart sätt. Det tyder på̊ att e-handelsföretagen har brister kring att informera sina kunder angående miljöfrågor. Samtidigt visar studien att respondenterna är positiva till mer initiativ som kan göra deras val mer hållbara såsom mer information eller andra leveranssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)