Vågkraft : Olika möjligheter med vågkraft

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

Författare: Julia Storsten; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Idag består största delen av vår energikonsumtion av fossila bränslen, vilka leder till en rad olika miljöproblem varför det är viktigt att ta fram alternativ. Vågkraft har en stor potential till att bli en energikälla med väsentlig betydelse för framtida elproduktion. Syftet med undersök-ningen har varit att studera olika möjligheter som vågkraftsindustrin har att erbjuda och att se vilka tekniska lösningar som förväntas bli dominerande inom de närmaste 20 åren. Genom vågenergiomvandlare omvandlas vågornas energi till elektricitet och det är energiomvand-lingen som kallas för vågkraft. Det finns många olika platser i världen som lämpar sig för vågkraft, framför allt länder med kust mot Atlanten och Stilla havet. Det finns olika typer av teknologier som är framtagna för att utnyttja kraften i vågorna, till exempel bojar, pendlande klaffar på havsbotten och flytande enheter. Undersökningen har genomförts med hjälp av en litteraturstudie av webbaserade källor samt muntliga intervjuer. För att kunna jämföra de olika tekniska lösningarna har ett antal kriterier tagits fram och en SWOT-analys har genomförts. Gemen-samt för de flesta teknologierna är att de har någon form av generator, undervattenskablar för överföring av elektricitet och förankring i form av gravitationsfundament eller kedjesystem. Resultatet består av en jämförelse av valda teknologier, vilka ledande företag som finns på marknaden och vilka svagheter som finns. Det är viktigt för energiföre-tag att analysera vad de vill åstadkomma med investeringar inom vågkraft där ena sidan är att satsa på en teknologi som ger hög effekt per enhet eller små skalbara enheter med lägre effekt och snabbare återbetalning. Baserat på SWOT-analysen bör en satsning på kluster med ett lämpligt antal enheter till maximal effekt vara att föredra i kommersiellt bruk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)