En studie om sociala medier i förmedlingen : Sociala medier som marknadsföringskanal och dess effekter för enskilda fastighetsmäklare

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Bakgrund Mäklare som fenomen, det vill säga en aktör som står mellan två parter och försöker hitta en lösning som gynnar båda, är en företeelse som funnits i alla tider. I digitaliseringens tidsålder har mäklare också tagit steget ut på nätet och så även till plattformar för sociala medier, såsom Facebook och Instagram.  Syfte & frågeställning Många mäklare i Sverige använder sociala medier idag för att marknadsföra såväl sig själva men även enskilda objekt. Samtidigt är mäklare en yrkesgrupp som redan präglas av hög arbetsbelastning och oregelbundna arbetstider där sociala medier exempelvis skulle kunna tänkas missgynna enskilda mäklares balans mellan arbetsliv och fritid. Syftet med uppsatsen är därför att skapa en förståelse för vilka effekter användandet av sociala medier i yrkesrollen som mäklare får.  Teori I uppsatsens teorikapitel redogörs för de teoribildningar som finns för vanligt förekommande marknadsföringsmetoder inom fastighetsmäklaryrket. Teorikapitlet avslutas med ett delkapitel om work/life-balance, det vill säga förhållandet mellan arbetsliv och privatliv.   Metod Uppsatsens metodologiska ambition är att förstå enskilda mäklares upplevelser kring hur marknadsföring med sociala medier gynnar respektive missgynnar dem. Med detta som bakgrund bedömdes en kvalitativ metod som lämplig, mer specifikt semistrukturerade intervjuer.  Empiri & Analys I uppsatsens empirikapitel beskrivs resultat från de semistrukturerade intervjuerna med hjälp av figurer, tabeller samt text. De mönster och resultat som kan tolkas i empirikapitlet analyseras sedan i analyskapitlet.   Slutsats Uppsatsen mynnar ut i slutsatsen att det finns såväl dimensioner som gynnar såväl men även dimensioner som missgynnar enskilda fastighetsmäklare som nyttjar sociala medier som marknadsföringsmetod. Mäklare som nyttjar sociala medier som marknadsföringsmetod upplever att de i viss mån gynnas på ett kommersiellt plan, exempelvis genom att kunna attrahera fler spekulanter till visningar. Samtidigt upplever de respondenter som nyttjar sociala medier i yrket att det missgynnar deras work/life-balance och hälsa. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)