Hur påverkar ägarkoncentration och skuldsättning var för sig företags finansiella prestation? - En undersökning av finansiell prestation på medelstora svenska börsnoterade företag.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och Problem: Studier kring hur ägarkoncentration och kapitalstruktur var för sig påverkarfinansiell prestation är spretig och ingen enhetlig bild existerar. Ägarkoncentration ser olika utberoende på vilken bolagsstyrning som tillämpas, den anglosaxiska eller kontinentala. Majoriteten avtidigare studier har skett i länder som inte delar den svenska bolagsstyrningsmodellen. Svenska studiervisar dock generellt på en negativ relation mellan ägarkoncentration och finansiell prestation samtidigtsom högre krav sätts på att producera aktieägarvärde och avkastning i en globaliserad värld.Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan ägarkoncentration och finansiell prestationur ett svenskt perspektiv, samt skuldsättning och finansiell prestation.Teori: Agent- och principalteorin med gällande problematik i agentrelation och agentkostnader förklaras.Tidigare litteraturstudier presenteras som lyfter diskussionen mellan ägarkoncentrations ochkapitalstrukturens påverkan på bolagsprestation.Metod: Studien är kvantitativ och den empiriska insamlingen har skett manuellt via årsredovisningaroch böcker om ägarkoncentration. Studien är longitudinell och 100 bolag studerades under fem år(2011–2015). Finansiell prestation operationaliserades som ROA och ROE; Ägarkoncentration somstörsta ägaren, kvot, sumfive och HHI; Skuldsättning som skuldsättningsgrad. Kontrollvariabler ärskuldsättningsgrad och ln storlek.Resultat: Resultatet i denna studie visar på att det finns ett samband i åtta av de 30 regressionernasom har analyserats. En svag positiv signifikans förekom i sambandet mellan ägarkoncentration (Störstaägaren) och ROE för alla branscher. En starkare negativ signifikans förekom i sambandet mellanskuldsättning och ROA. Mot bakgrund av att den svenska bolagsstyrningsmodellen har så starkt stödför att hög ägarkoncentration är positivt för prestation, är detta resultat anmärkningsvärt.Slutsats: Resultatet att ägarkoncentration inte påverkar prestation positivt kan förklaras med agentteorin.Att ROE visar på svag signifikans kan betyda att svenska medelstora bolag värdesätter etthögre ROE för att blidka aktiemarknaden framför det mer generella måttet ROA. Prioritering av etthögre ROE kan även bero på att ägare förutom röststyrka även har ett stort kapitalägande och därmedett egenintresse. Ett negativt samband finns mellan skuldsättning och ROA. Detta kan förklaras medpecking order-teorin som prioriterar finansiering med kvarhållna vinstmedel framför skuld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)