Privata skogsägares syn på skogsvård

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Författare: Henrik Kämpe; [2021]

Nyckelord: webbenkät; skogsskötsel; undersökning;

Sammanfattning: Privata skogsägare utgör den enskilt största ägargruppen i Sverige med ett skogligt innehav motsvarande 48 % av den produktiva skogsmarken, vilket medför att denna grupp spelar en avgörande roll för industrins råvaruförsörjning. Studier har visat att skogsbruket genom mindre förändringar som förbättrar planeringen och utförandet av de skogsvårdande åtgärderna skulle kunna öka skogsproduktionen med upp till 40 %. Med detta i åtanke, var studiens syfte att beskriva privata skogsägarnas syn på skogsvård. Mer specifikt hur de förhåller sig till skogsvårdsåtgärderna markberedning, föryngring och röjning, samt hur dessa planeras och utförs. En enkätstudie genomfördes som en totalundersökning med Holmens kundregister som urvalsram. Svarsfrekvensen uppgick till 38 % (2116 personer) och av svaren framgår bland annat följande resultat: Majoriteten av respondenterna anser att skogsvård är en ekonomisk investering som medför välskötta skogar. Vilket resulterar i att respondenterna uppvisar en hög utförandegrad på samtliga studerade skogsvårdsåtgärder. Signifikanta skillnader återfanns dock vid de statistiska analyserna:  Manliga respondenter uppvisar en högre utförandegrad än kvinnliga respondenter.  Affärsinriktade respondenter uppvisar högre utförandegrad än respondenter som prioriterar ekologiska värden/rekreation.  Respondenter med innehav av en aktuell skogsbruksplan uppvisar en högre utförandegrad än respondenter med avsaknad av en aktuell skogsbruksplan. Resultatet uppvisar även att respondenterna anser att tjänsteupphandlingen utförs på ett tillfredställande sätt. Men påpekar samtidigt att de anser att virkesköparen/inspektorn bör framhäva skogsvårdens betydelse i större utsträckning. Pris, tidigare erfarenheter och virkesköparen/inspektorns engagemang och rådgivning är aspekter som respondenterna framhåller som viktiga vid val av extern aktör i samband med upphandling av skogsvårdstjänster. Merparten av respondenterna framhåller att kvalitén på tidigare utförda åtgärder spelar en avgörande roll för den berörda aktörens chans till framtida affärer. Resultatet signalerar en efterfrågan av alternativa skogsvårdstjänster som i dagsläget inte tillhandahålls av skogsbolagen/skogsägarföreningar. Bland annat efterfrågas skogsvårdande paketlösningar. Respondenterna uppvisar en begränsad skoglig kunskap samt en negativ utveckling inom detta område. Signifikanta skillnader återfanns även här vid de statistiska analyserna:  Manliga respondenter anser sig besitta en högre skoglig kunskap än kvinnliga respondenter  Åbor anser sig besitta en högre skoglig kunskap än utbor För att införskaffa mer teoretisk och praktisk kunskap efterfrågar respondenterna med skoglig rådgivning och utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)