Klarinettgatan - Nya Älvvägen : En olycksdrabbad korsning

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: I detta arbete har korsningen Klarinettgatan – Nya Älvvägen i Öjebyn, Piteå kommun, undersökts ur ett trafiksäkerhetsperspektiv för att ta reda på om korsningen är extra olycksdrabbad, vad som orsakar olyckorna samt vilka förbättringsåtgärder som är möjliga att vidta för att göra korsningen säkrare i framtiden. Detta kommer genomföras genom en platsundersökning för att studera korsningen i fråga, vilka säkerhetsrisker som finns i den samt hur körbeteendet ser ut. Vidare har en litteraturundersökning för att ta reda på stärkande fakta om de olyckor som skett samt hur olika utformningsförslag kan se ut. Korsningens två största säkerhetsrisker har visat sig vara sikt samt att trafikanter kör förbi korsningen i för höga hastigheter. Ett räcke som sträcker sig över en gångtunnel, pilträd som används som bullerskydd mot bostadsområde samt övriga utplacerade träd är största anledningarna till att sikten är begränsad. De höga hastigheterna beror till mycket på att vägen rätar ut sig i samband med korsningen samtidigt som hastighetsgränsen höjs till 70km/h i samband med att vägen rätar ut sig. Under perioden 2020–2021 har sju olyckor skett i den berörda korsningen varav majoriteten har skett under sommarmånaderna. Förslagen cirkulationsplats, sänkt hastighetsgräns samt väjningsplikt byts till stopplikt är de som har djupare analyserats för att sedan ta fram ett förslag över vilket/vilka alternativ som är bäst ur både ett ekonomiskt- och ett säkerhetsperspektiv. Resultatet av denna undersökning är att stopplikt och sänkt hastighet är de åtgärder som är mest rimliga för den berörda korsningen då de inte medför en allt för stor kostnad samtidigt som det ger ett bra ökat säkerhetsläge i korsningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)