Skillnad i upplevd hälsa hos utrikes- och inrikesfödda i Sverige : - En kvantitativ studie om hälsa utifrån socioekonomiska faktorer, socialt nätverk och familjeförhållanden

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att studera skillnader i upplevd hälsa mellan utrikes- och

inrikesfödda relaterat till socioekonomiska aspekter, sociala nätverk och familjeförhållande.

Data som används till att undersöka ställda hypoteser kommer från

Levnadsnivåundersökningarna (LNU) för år 2010 som innefattar individer skrivna i Sverige

mellan 18-75 år. För denna studie har urvalet begränsats till individer mellan 18-65 år som

alla svarat på frågan om var de är födda (n=1724). Hypoteserna är utformade utifrån teori om

socialt stöd och dess funktion för olika slags sociala nätverk. Därtill utgår vi från tidigare

forskning om familjens betydelse för hälsa samt utrikesföddas specifika situations betydelse

för hälsa. Data analyseras genom logistisk regressionsanalys. Resultatet av studien visar att

det finns skillnader i upplevd hälsa mellan utrikes- och inrikesfödda, men att förklaringarna

till dålig upplevd hälsa ser olika ut i de olika grupperna. Vid jämförelse visar studien att

socioekonomiska aspekter och sociala nätverk förklarar skillnader bland inrikesfödda i större

utsträckning än för utrikesfödda, medan familjeförhållanden inte kan sägas förklara något alls

i någon av grupperna. Däremot upptäcks en icke-signifikant tendens till sämre hälsa bland

utrikesfödda ensamhushåll jämfört med inrikesfödda ensamhushåll som fortsatt forskning

uppmuntras att undersöka vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)