IKT och specialpedagogik : En kvalitativ studie om hur specialpedagoger anser att IKT kan skapa förutsättningar för inlärning hos elever med inlärningssvårigheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: I denna studie kartläggs hur specialpedagoger ansåg att IKT kunde användas i undervisningen för att skapa förutsättningar för inlärning hos elever med inlärningssvårigheter och vad som krävdes för att IKT skulle kunna användas, samt på vilka sätt specialpedagogerna ansåg att lärandemiljön kunde förändras för elever med inlärningssvårigheter i och med användningen av IKT i undervisningen. Studien baserades på mailintervjuer där nio informanter samtliga verksamma specialpedagoger i kommunala skolor i västra Sverige intervjuades. I studien framkom att IKT användes och fungerade som ett fördelaktigt komplement i undervisningen, som ställde krav på engagemang och kompetens hos både pedagog och elev. Specialpedagoger sågs som nyckelpersoner i arbetet att ge stöd och utbildning. IKT visade sig bidra till ökad delaktighet och likvärdighet hos eleverna samt att undervisning kunde anpassas efter enskild elev. Detta tillgängliggjorde undervisningen och skapade nya möjligheter till inlärning, vilket även ökade motivationen hos eleverna. Studien visade även att tillgången till IKT-verktyg varierade beroende på elevens årskurs och skola.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)