Turistbyrån i förändring : En studie om hur digitaliseringen påverkar hur fysiska turistbyråverksamheter arbetar med marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur traditionella turistbyråer ser på digitalisering samt hur denna utveckling förändrar verksamheternas strukturer och arbetsprocesser kring marknadsföring. Frågeställningarna som har undersökts i denna studie har handlat om hur turistbyråer ser på den digitala utveckling som skett i samhället i förhållande till den bransch de befinner sig i, samt hur deras nuvarande marknadsföringsprocess påverkas av digitaliseringens framväxt. Den teoretiska utgångspunkten bygger på forskning kring internets utveckling, digitalisering, marknadsföring och information kring turistbyråns roll inom besöksnäringen. Studien har en kvalitativ metod i form av telefonintervjuer som genomfördes med representanter från sju olika turistbyråverksamheter i Värmland. Syftet med intervjuerna var att undersöka hur de olika verksamheterna arbetar med marknadsföring samt att få en inblick i hur de ser på digitalisering och hur detta påverkar dem i deras marknadsföringsarbete. Det empiriska materialet har visat att digitaliseringen ses som ett komplement snarare än en konkurrent till den fysiska verksamheten, vilket inte helt överensstämmer med vad forskning påstår. Dilemmat som dock har uppstått är att ju mer digitaliserad en verksamhet är, desto mer exkluderas äldre och andra som inte har tillgång till eller kunskap om internet och sociala medier. Samtidigt bör verksamheterna digitalisera sig för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga samt för att kunna nå den yngre målgruppen. Att hantera sociala medier och digital marknadsföring kräver kompetens och tid, något som några av verksamheterna påpekar och menar sätter höga krav på dem. Även om forskning visar att behovet av personlig service kommer att minska med tiden, ämnar verksamheterna att fortsätta att finnas kvar som fysiska verksamheter så länge det är möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)