Fleet Management System : realtidspositionering för effektiv hantering av fordonsflotta

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

Detta examensarbete har genomförts vid Host Mobility AB i Göteborg. Host Mobility AB är ett ungt företag som utvecklar avancerade telematikdatorer och utvecklingsmiljöer för mobila applikationer. I dag erbjuder de flera olika telematikdatorer för olika tillämpningsområden och syften.

Då Host Mobility endast har existerat i två år har de inte hunnit med att skapa en bred kundbas för sina telematikdatorer. Syftet med examensarbetet har varit att utreda och ta fram en systemlösning för ett mindre Fleet Management system vilket sedan skulle implementeras med Host Mobility AB:s telematikdatorer.

Arbetet inleddes med en förstudie för att skapa en bild av vad ett Fleet Management system kan innebära. Efter genomförd förstudie utformades en systemdesign som sedan skulle utvecklas och implementeras i skarp miljö. Detta för att ha möjligheten att utvärdera systemet efter rätta förutsättningar.

Under förstudien skapades ett förhållande till Betongindustri AB som ställde sig positiv till att pröva nya tekniker. De ställde sig till förfogande inför en testimplementering. Tillsammans med Betongindustri och Host Mobility utvecklades sedan ett webbaserat Fleet Management-system, där fordonens positioner och status valdes att prioriteras baserat på resultat från förstudien.

Systemutvecklingen kan delas upp i två olika områden - hårdvara och mjukvara. Positioneringen skedde med hjälp av GPS och statusen reglerades via ett interface som placerades i förarhytten. Position och status förmedlades vidare till webbsystemet via GPRS och webbsystemet postade sedan informationen till en databas där den fanns åtkomlig för presentation i ett webbaserat kartverktyg.

Testimplementeringen genomfördes under en tvåveckorsperiod där hårdvaran installerades i fyra betonglastbilar. Transportplanerarna kunde under projektets gång följa fordonens rörelser och status via webbsystemet.

Förhoppningarna var att Betongindustri AB med hjälp av denna information skulle kunna planera körningarna bättre, detta skulle leda till kortare ledtider, förbättrad internkommunikation och högre servicegrad gentemot kund. För att få dessa antaganden bekräftade borde testimplementeringen ha genomförts i större omfattning och under en längre tidsperiod. Dock har förhöjd servicegrad gentemot kund kunnat bekräftas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)