Lära genom att göra? : En intervjustudie om nyutexaminerade personalvetares syn på kunskap och relationen mellan utbildning och arbetsliv

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Personalvetarprogrammet läses under tre år, studier visar dock att kunskapen som studenter får med sig när de är klara på många sätt är otillräcklig på dagens arbetsmarknad. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring hur nyutexaminerade personalvetare ser på den kunskap som förvärvats genom utbildningen och i arbetslivet, samt vilken roll deras arbetsgivare spelat i detta. För att finna information om detta genomfördes åtta semi-strukturerade intervjuer med alumner som läst program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet. För att generera kunskap om alumnernas upplevelse har vi använt Wengers (1998) teori om lärande, Communities of Practice och vi har kompletterat denna teori med Lundmarks (1998) kompetensblomma samt Olofssons (2012) utbildningskontrakt. Genom en tematisk analys har studiens tre frågeställningar besvarats. Studiens resultat visar att praktiska kurser är det som respondenterna främst tog med sig från universitet. Resultatet visar även att synen på viktig kunskap är relativt intakt, men att betydelsen av det som ansågs som viktig under studietiden, fick en ökad betydelse när de började arbeta efter uttagen examen. Arbetsgivaren spelar en stor roll i att fylla de kunskapsluckor som finns hos nyutexaminerade personalvetare, men upplevelsen skiljer sig beroende om en person har börjat arbeta på sitt nuvarande företag efter examen eller om personen under studietiden arbetade deltid på företaget, för att sedan påbörja en heltidstjänst efter examen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)