Sortering är en del av matematiken : En studie om barns matematiska lärande i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Författare: Angelica Lund; [2017]

Nyckelord: Förskola; lek; matematik; pedagog; sortering;

Sammanfattning: Studien är inriktad på sortering inom matematiken som förekommer i barnens aktiviteter på förskolan, samt vilken roll pedagogen har i dessa. Syftet med studien är att undersöka hur barnen på förskolan leker och lär matematik genom sorteringsaktiviteter, samt hur pedagogen samspelar tillsammans med barnen för att stötta dem i deras lärande. Studiens teoretiska utgångspunkter har varit det sociokulturella perspektivet och Alan Bishops sex matematiska aktiviteter samt tidigare forskning. Urvalet till studien har varit barn i åldrarna ett till fem år samt deras pedagoger på två förskoleavdelningar. Metoder som använts är en enkät och observationer utifrån en kvalitativ metod. Resultatet visar på att sortering förekommer i barnens lek, aktiviteter och rutinerna på förskolan. Genom dessa aktiviteter kan barnen stöta på och lära sig olika delar av matematiken. Den visar även på att pedagogen har många roller att leva upp till när det gäller barns matematiska lärande.  Några viktiga slutsatser är att sortering och matematik finns överallt i förskolans verksamhet och att pedagogen har många viktiga roller i barns lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)