Vårdpersonals erfarenheter av att möta vårdsökande flyktingar- En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: På grund av ökade konflikter i världen har även migrationen ökat de senaste åren, vilket leder till nya utmaningar för vårdpersonal. Mötet med patienter som har varit med om traumatiska upplevelser i form av krig och flykt, där språkbarriärer och kulturkrockar kan bidra med ytterligare svårigheter, ställer nya/stora krav på dagens, och morgondagens, vårdpersonal. Syfte Syftet med uppsatsen var att genom en litteraturstudie belysa vårdpersonals erfarenheter av att möta flyktingar i en vårdsituation. Metod: Litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades. Därefter identifierades teman. Resultat: Kommunikationsproblem, skillnader i kultur samt bristen på kunskap var de svårigheter som vårdpersonalen i studierna hade erfarenhet av, och som de upplevde kunde påverka deras arbetssätt. Slutsats: Utbildning och kunskap om just den här patientkategorin krävs, och förståelse för komplexiteten, för flyktingar är inte en homogen grupp. Graden av utbildning, traumatiska händelser, risker för ohälsa och resurser att hantera den varierar, precis som hos befolkningen i övrigt, och en sjuksköterskas omvårdnadsbehandling ska vara professionellt utförd oavsett patientens bakgrund eller hens förmåga att kommunicera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)